• HERNÍ PLÁN

    
poutstčtsone
01234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234


 • REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro on-line rezervaci vstupenek slouží jako přihlašovací jméno Váš e-mail, použitý dříve při registraci do klubu přátel divadla, heslo je stejné jako do klubu přátel divadla.

V případě zapomenutého či nesprávného hesla lze vygenerovat nové heslo a poslat si jej na e-mail. Je také možné provést novou registraci s novým e-mailem.

MAPA:

ZVEME VÁS NA:

Petr Hapka a jeho Potměšilí hosté Minipárty s Karlem Šípem Noc kostelů, muzejní a galerijní noc

    obrazek
PARTNEŘI A SPONZOŘI
SEVEROČESKÉHO DIVADLA:

Ústecký kraj Ústí nad Labem ostatní partneři

 • VALNÁ HROMADA

Jednatel společnosti Severočeské divadlo s.r.o. svolává řádnou valnou hromadu společnosti na 31.1. 2023 v 10,00 hod. Zasedání se uskuteční v historické budově Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře.

další dokumenty k VH zde...

 • NEVÁHEJTE...

POPELKA
13.6 2023 19:00h - Ústí nad Labem


 • PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ

Mamzelle Nitouche - plakát
Mamzelle Nitouche - plakát
foto: www.operabalet.cz

více o tomto titulu...

Představení muzikálu
„Noc na Karlštejně“
finančně podporuje společnost


NAŠI PARTNEŘI:
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Severočeského divadla s.r.o. (dále jen „SD“)

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto Návštěvním řádem SD a Obchodními podmínkami SD. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla. Návštěvním řádem SD nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinností plynoucích z organizačních pokynů SD.

Nákup a vracení vstupenek

 1. Vstupenky lze zakoupit v denní pokladně divadla, prostřednictvím sítě www.vstupenkyusti.cz. Hodinu před začátkem představení lze využít pro zakoupení či vyzvednutí rezervovaných vstupenek pokladnu ve vestibulu divadla. Tato pokladna slouží pouze pro prodej vstupenek na konkrétní titul v daný den a hodinu.
 2. Rezervace vstupenek končí 15 minut před začátkem představení. Po zahájení představení již nelze vstupenku zakoupit.
 3. Změna programu i obsazení je vyhrazena.
 4. Při zrušení představení hostujícího divadla, se pokusí SD najít náhradní termín zrušeného titulu, zrušené představení SD bude odehráno v náhradním termínu.
 5. Vstupenky lze vrátit nejpozději 30 minut před začátkem představení pouze v místě, kde byly zakoupeny:
  • vstupenky zakoupené v pokladně SD se vracejí v pokladně SD,
  • vstupenky zakoupené v prodejní síti www.vstupenkyusti.cz se vracejí opět v této síti,
  • hromadně objednané vstupenky hrazené fakturou vracejí návštěvníci zpět objednateli, od kterého vstupenku získali a kterému SD poskytne dobropis.

Návštěva SD

 1. Každý návštěvník je povinen při vstupu do SD předložit platnou vstupenku. Každý divák bez ohledu na věk musí mít samostatnou vstupenku. Vstupenka platí výhradně v uvedený den a hodinu pouze pro místo na ni uvedené. Každý držitel zlevněné vstupenky je povinen na požádání předložit doklad opravňující jej k čerpání slevy (průkaz ZTP, průkaz totožnosti). Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje.
 2. Do budovy SD je zakázáno přinášet jakékoliv nápoje a občerstvení určené ke konzumaci.
 3. V SD platí zákaz kouření a používání elektronických cigaret.
 4. Návštěvníci SD se řídí pokyny pracovníků SD, především pak inspektorky hlediště.
 5. Hledištní personál nebo inspektorka hlediště jsou oprávněni do SD nevpustit osobu:
  • která je pod vlivem alkoholu, omamných či jiných psychotropních látek,
  • která ohrožuje bezpečnost v prostorách SD,
  • nevhodně oblečenou (tepláky, pracovní, znečištěný, roztrhaný, či zapáchající oděv).
 6. Návštěvníci SD jsou povinni odkládat zavazadla a svrchní oděv v šatně. SD neručí za cenné věci v nich uložené (fotoaparáty, peníze, mobilní telefony, apod.)
  • Věci uložené v šatně, k nimž se divák nemůže prokázat šatním lístkem nebo žetonem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení představení a vydání všech věcí z šatny.
  • Divák je povinen uhradit ztrátu či poškození šatnového žetonu ve výši 50 Kč.
  • Divácká šatna končí svůj provoz 20 minut po skončení představení. SD nepřebírá zodpovědnost za nevyzvednuté svršky a zavazadla po uplynutí této doby.
 7. Návštěvník je povinen zaujmout své místo v hledišti do začátku představení. Dostaví­‐li se po začátku představení, řídí se pokyny hledištního personálu.
 8. Do hlediště je zakázáno vnášení nápojů a občerstvení.
 9. Během představení:
  • není povoleno bez předchozího souhlasu vedení divadla pořizovat fotografie či jakékoliv audio či video záznamy,
  • jsou návštěvníci povinni mít vypnutý mobilní telefon.
 10. Případné květinové dary účinkujícím označené jménem účinkujícího jsou předávány hledištnímu personálu u vchodu do divadla nebo v šatně „A“ (přízemí vlevo).

Imobilní návštěvníci

 1. Na každé představení jsou určena místa pro 2 návštěvníky na vozíku a jeho doprovod. Imobilní návštěvníci si objednají vstupenky na představení nejpozději 24 hodin před začátkem představení v pokladně divadla.
 2. Pokladní je upozorní na bezbariérový přístup bočním vchodem s možností využití výtahové plošiny a tuto skutečnost oznámí inspektorce hlediště. Nosnost plošiny je max. 250 kg a rozměry nosné plochy 900 × 800 mm.
 3. Pro imobilní diváky je určena bezbariérová plošina vedle 8. a 9. řady v přízemí vlevo.
 4. Obsluhu výtahové plošiny a pomoc při přepravě a umístění imobilního návštěvníka v hledišti před a po představení zajišťuje pracovník vykonávající zdravotní dozor.
 5. Imobilní návštěvník je povinen se dostavit do SD nejpozději 30 minut před začátkem představení, aby mohl být včas a bez problémů umístěn.
 6. V případě, že si imobilní návštěvník zakoupí vstupenku mimo vyhrazené místo (např. do lóže), SD nezaručuje, že mu bude umožněn vstup do hlediště (stavebně technické důvody).

Bezpečnost návštěvníků

 1. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách určených divákům. Není dovoleno vstupovat do prostor, které jsou vyhrazeny hercům, technikům, či dalším zaměstnancům divadla. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka SD.
 2. V případě vzniku škody způsobené návštěvníkem SD je dotyčná osoba povinna tuto událost ihned nahlásit inspektorce hlediště a škodu odstranit nebo ji uhradit.
 3. V případě škody způsobené návštěvníkovi SD je inspektorka hlediště o této skutečnosti povinna sepsat protokol o škodě, který předá bezpečnostnímu technikovi SD. Dále se bude postupovat v souladu s obecně platnými předpisy.
 4. V případě zranění či nevolnosti jakékoliv osoby je každý, kdo toto zpozoruje, povinen uvědomit o tom hledištní personál neb inspektorku hlediště. Pracovník vykonávající zdravotní dozor podle závažnosti zranění buď zraněného ošetří, nebo přivolá rychlou záchrannou službu.
 5. V případě evakuace objektu SD jsou všichni, kdo v budově pobývají, povinni dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

Děkujeme za pochopení a respektování návštěvního řádu SD.

V Ústí nad Labem dne 1. 1. 2022

Mgr. Miloš Formáček

ředitel Severočeského divadla s.r.o.
© 2023 Severočeské divadlo, design & code by Marek Russ